Đấu giá đối với các loại tài sản theo quy định tại Điều 4 (Tài sản đấu giá) Luật Đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:

1. Tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật.

3. Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

5. Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

6. Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

7. Tài sản là hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia.

8. Tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

9. Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

10. Tài sản hạ tầng đường bộ và quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

11. Tài sản là quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

12. Tài sản là quyền sử dụng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

13. Tài sản là quyền sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.

14. Tài sản là nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

15. Tài sản khác mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá.

16. Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

*) Ngoài ra, Công ty còn được thực hiện dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, quản lý tài sản và dịch vụ khác theo quy định tại Điều 67 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.