Cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Sơn La đã tổ chức thành công, giá bán vượt giá khởi điểm hàng chục tỷ đồng, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.